Home >> Start >> Asaphida >> Ampyx nasutus all trilobites on Trilotarium german/deutsch
0166
Ampyx nasutus (DALMAN)

Ordovicium

Zagora, Morocco

Width of the cephalon about 1.6 cm

0167 0168 0169
0170
Asaphida Harpina Illaenina Lichida Phacopina Proetina
Start Links all trilobites on Trilotarium Specials

up Home email
Deutsch